ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Feb-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބޭސް ގުދަން
ރަޖިސްޓްރީ
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އިތޯރިޓީ
ވިޔަފާރި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_01_16-02-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_01_16-02-2016179.34 kBAdobe PDFބައްލަވާ