ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 23-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ
ވަޒީފާދެވުނު މުވައްޒަފުން
ސަލާމަތީ ކަންކަން
ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތައް
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 15
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_15_23-11-2016.pdfrmcy_18_Aammu_15_23-11-2016438.09 kBAdobe PDFބައްލަވާ