ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 19-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބަހުސް ވަގުތު ކަނޑައެޅުން
ލޯކަލް ކައުންސިލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރުކުލި
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު
އިންތިޚާބާ ބެހޭ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_14_19-11-2016.pdfrmcy_18_Aammu_14_19-11-2016309.13 kBAdobe PDFބައްލަވާ