ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Oct-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން
ފޮނުވާ މައްސަލަ
މައްސަލަ ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_12_24-10-2016.pdfrmcy_18_Aammu_12_24-10-2016213.03 kBAdobe PDFބައްލަވާ