ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Aug-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބަޖެޓު
އިދާރާގެ ބަޖެޓު
2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓު
ބަޖެޓް ސެކްޝަން
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 11
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_11_18-08-2016.pdfrmcy_18_Aammu_11_18-08-2016305.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ