ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 9-Jun-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބަހުސް ދިގުމިން
ޤަރާރު
ބިލު
ސިވިލް ސަރވިސް
މާލީ ސެކިއުރިޓީސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 8
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_08_09-06-2016.pdfrmcy_18_Aammu_08_09-06-2016313.2 kBAdobe PDFބައްލަވާ