ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 19-Apr-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީ
އެވޭލާ
އަކުރެއް އުވާލުން
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން
ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލަން
މެންބަރުން
ޢިނާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން
ޕެންޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 7
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޢަލީ ފަޒާދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_07_19-04-2016.pdfrmcy_18_Aammu_07_19-04-2016218.2 kBAdobe PDFބައްލަވާ