ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Mar-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަމީންޢާއްމު
ފޯނު އެލަވަންސެއް
އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސް
ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން
ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ބަދަލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4
މެންބަރު: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_04_16-03-2016.pdfrmcy_18_Aammu_04_16-03-2016257.84 kBAdobe PDFބައްލަވާ