ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 14-Mar-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙަންމަދު
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ބަހުސް ދިގުމިން
ވަގުތު ކަނޑައެޅުން
ޓްރެފިކް
ރެންޑަމްޗެކް
މަޖިލިސް މެންބަރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 3
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު މުބީން
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_03_14-03-2016.pdfrmcy_18_Aammu_03_14-03-2016251.62 kBAdobe PDFބައްލަވާ