ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 3-Aug-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕެޓިޝަންގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 6
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަތިވެރި ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Petition_06_03-08-2016.pdfrmcy_18_Petition_06_03-08-2016211.36 kBAdobe PDFބައްލަވާ