ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 20-Jul-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދު އިޞްލާޙު
ކޮމިޓީ ބާއްވާ އުސޫލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 5
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Petition_05_20-07-2016.pdfrmcy_18_Petition_05_20-07-2016287.13 kBAdobe PDFބައްލަވާ