ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 19-Oct-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބަޖެޓް
ބަޖެޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މުވައްޒަފުން
ޓްރެވަލް އެކްސްޕެންޝަން
އޮޑިޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 24
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_24_19-10-2016.pdfrmcy_18_maaliyath_24_19-10-2016194.84 kBAdobe PDFބައްލަވާ