ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 19-Oct-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެގްޒިމް ބޭންކް
ދައުލަތުގެ ދަރަނި
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
ޔޫރަޕިއަން ބޭންކު
އެގްރިމެންޓް
ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 22
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_22_19-10-2016.pdfrmcy_18_maaliyath_22_19-10-2016261.5 kBAdobe PDFބައްލަވާ