ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 3-Aug-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނު
މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް
ޑިޕެންޑެންޓް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް
ފައިސާ ނުލިބިގެން
ސަރުކާރުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު
ބަޖެޓް
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 19
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ފައިޞަލް ނަސީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_19_03-08-2016.pdfrmcy_18_maaliyath_19_03-08-2016408.74 kBAdobe PDFބައްލަވާ