ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 20-Apr-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު
ހިލޭ އެހީ
ޕްރޮޖެކްޓް
ދިވެހި ކުންފުނި
ބޭރުގެ ކުންފުނިތައް
ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނާޝިދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_14_20-04-2016.pdfrmcy_18_maaliyath_14_20-04-2016212.87 kBAdobe PDFބައްލަވާ