ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 14-Jan-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮޑިޓް ގާނޫނު
16 ވަނަ މާއްދާ
މާލީ އޮޑިޓް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އޮޑިޓް
ޢިއުލާން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_01_14-01-2016.pdfrmcy_18_maaliyath_01_14-01-2016148.41 kBAdobe PDFބައްލަވާ