ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުން
ޓެކްސް
ފީ
ދިރާސާ ރިޕޯޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4
މެންބަރު: އިލްހާމް އަޙްމަދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ދަނގެތި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_04_24-11-2016.pdfrmcy_18_whole house_04_24-11-2016203.84 kBAdobe PDFބައްލަވާ