ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Jun-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް
ގްރީން ޓެކްސް
ޓްުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް
35 ވަނަ މާއްދާ
83 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެލާ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_02_28-06-2016.pdfrmcy_18_whole house_02_28-06-2016269.9 kBAdobe PDFބައްލަވާ