ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Mar-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަޙްމަދު މަޙްލޫފް
ބަންދުކުރައްވާފައިވާ ސަބަބު
ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި
މާރާމާރީ
މުޒާހަރާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_imthiyaaz_02_16-03-2016.pdfrmcy_18_imthiyaaz_02_16-03-2016333.13 kBAdobe PDFބައްލަވާ