ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 29-Feb-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބެކްގްރައުންޑް ޙުލާޞާ
އިދާރީމޭޒު ރިޕޯޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_imthiyaaz_01_29-02-2016.pdfrmcy_18_imthiyaaz_01_29-02-2016150.89 kBAdobe PDFބައްލަވާ