ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 4-Jul-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 18/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީ
ރިޔާސީ
އިންތިޚާބު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 7
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_07_04-07-2018.pdf.pdf736.16 kBAdobe PDFބައްލަވާ