ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 9-Aug-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުން
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ
ފުރުސަތުގެ ހަމަހަމަކަން
ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން
ވަޒީފާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 24
މެންބަރު: އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_24_09-08-2016.pdfrmcy_18_ijthimaaee_24_09-08-2016251.55 kBAdobe PDFބައްލަވާ