ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 3-Aug-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީ
ޓެކްސް
ބިދޭސީން
މުސާރަ
ބޭންކް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 22
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުﷲ
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_22_03-08-2016.pdfrmcy_18_ijthimaaee_22_03-08-2016505.91 kBAdobe PDFބައްލަވާ