ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 20-Jul-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ
ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީ
ސިޔާސަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 19
މެންބަރު: އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުރެންދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_19_20-07-2016.pdfrmcy_18_ijthimaaee_19_20-07-2016285.89 kBAdobe PDFބައްލަވާ