ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 20-Jun-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓައިޓްލް
ޖެންޑާ އިކުއަލިޓީ
ލޭންގުއޭޖް
ޖިންސުުގެ ހަމަހަމަކަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 17
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_17_20-06-2016.pdfrmcy_18_ijthimaaee_17_20-06-2016338.59 kBAdobe PDFބައްލަވާ