ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Apr-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕެންޝަން
ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާހު
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް
ޕެންޝަން ފައިސާ
ޕެންޝަން ފަންޑު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ ޝާހް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_ijthimaaee_14_18-04-2016.pdfrmcy_18_ijthimaaee_14_18-04-2016241.91 kBAdobe PDFބައްލަވާ