ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 3-Jul-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 17/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރިޔާސީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_07_03-07-2018.pdf.pdf666.62 kBAdobe PDFބައްލަވާ