ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ލ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ލޮލުގެ ފަރުވާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 28
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_28_24-12-2014.pdfrmcy_18_maaliyath_28_24-12-2014616.12 kBAdobe PDFބައްލަވާ