ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 3-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް
މުއައްސަސާތަކުގެ ރައީސުން
އިނާޔަތް
ކާރުގެ ޕެޓްރޯލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 26
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_26_03-12-2014.pdfrmcy_18_maaliyath_26_03-12-2014246.01 kBAdobe PDFބައްލަވާ