ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 29-Apr-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 11/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އާއްމު ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު
ރިޕޯޓު
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް
ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު މުބީން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 11
ދާއިރާ: ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy__18_01_11_29-04-2018.pdf.pdf670.3 kBAdobe PDFބައްލަވާ