ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 4-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ދިރާސާ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޕޮލިސް އިންޓަރގުރިޓީ ކޮމިޝަނު
އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 9
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޢަލީ ސަލީމް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyath_09_04-08-2014.pdfrmcy_18_maaliyath_09_04-08-2014402.25 kBAdobe PDFބައްލަވާ