ސުރުޚީ: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 9-Jun-2014
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 03/18/2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލު
މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާ ބެހޭ ބިލު
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
އިމިގްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހުގެނައުމުގެ ބިލު
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_02_09-06-2014.pdf.pdf626.08 kBAdobe PDFބައްލަވާ