ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 25-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޝްވަރާ
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 05
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_petition_05_25-12-2014.pdfrmcy_18_petition_05_25-12-2014335.62 kBAdobe PDFބައްލަވާ