ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސޮއި
ޤާނޫނީ ލަފާ
ގަވާއިދުގެ 199 ވަނަ މާއްދާ
އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުން
އިޒްރޭލުގެ އިންވެސްޓަރުން
ފަލަސްދީނުގެ ރައްޔިތުން
އިޒްރޭލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 03
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
ނާޡިމް ރަޝާދު
އަސްމާ ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_petition_03_18-8-2014.pdfrmcy_18_petition_03_18-8-2014167.14 kBAdobe PDFބައްލަވާ