ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 22-Jul-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
ޓުއަރގައިޑް އެސޯސިއޭޝަން
ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 02
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
ޙުސައިން ޝަހުދީ
ނާޡިމް ރަޝާދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_petition_02_ 22-7-2014.pdfrmcy_18_petition_02_ 22-7-2014244.91 kBAdobe PDFބައްލަވާ