ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 30-Jun-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޤައްރިރު
ނައިބު މުޤައްރިރު
120 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 01
މެންބަރު: ( މުޙަންމަދު ޢަލީ (އުގުލު
ޙުސައިން ޢަރީފް
ނާޡިމް ރަޝާދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަސްމާ ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ދުވާފަރު ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_petition_01_30-06-2014.pdfrmcy_18_petition_01_30-06-2014223.16 kBAdobe PDFބައްލަވާ