ސުރުޚީ: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Feb-2016
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 02/18/2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓްކުރުން
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު
މަނާކުރުން
ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ގާނޫނު
އިޤްތިޞާދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަލީ ޝާހް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_02_15-02-2016.pdf.pdf931.09 kBAdobe PDFބައްލަވާ