ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 10-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބަޖެޓު
އާމްދަނީ
އިތުރުކުރުމަށް
ދައުލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީ
ބަޖެޓު ދިރާސާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ
ޓެކްސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް
ސަބްސިޑީޒް
އެއަރޕޯޓް ޓެކްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_budget_02_10-11-2016.pdfrmcy_18_budget_02_10-11-2016773.45 kBAdobe PDFބައްލަވާ