ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 8-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޤައްރިރު
ނައިބު މުޤައްރިރު
ބަޖެޓު ދިރާސާ
ދައުލަތުގެ މަޖެޓު
ގަވަރުނަރ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_budget_01_08-11-2016.pdfrmcy_18_budget_01_08-11-2016289.49 kBAdobe PDFބައްލަވާ