ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 14-Oct-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސުލޫކު ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
އިޞްލާޙު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 05
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_05_14-10-2014.pdfrmcy_18_sulook_05_14-10-2014138.63 kBAdobe PDFބައްލަވާ