ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސުލޫކު ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 04
މެންބަރު: ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_04_26-08-2014.pdfrmcy_18_sulook_04_26-08-2014155.24 kBAdobe PDFބައްލަވާ