ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 30-Jun-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު
ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 01
މެންބަރު: ( މުޙަންމަދު ޢަލީ (އުގުލު
ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޙުސައިން ޢަރީފް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ދުވާފަރު ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_01_30-06-2014.pdfrmcy_18_sulook_01_30-06-2014158.44 kBAdobe PDFބައްލަވާ