ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 26-Feb-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 02/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިޝަން
ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_02_26-02-2018.pdf.pdf609.44 kBAdobe PDFބައްލަވާ