ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 8-Jul-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީ ގަވާއިދު
10 ވަނަ މާއްދާ
12 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ޢަލީ ޝާހް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_imthiyaaz_02_08-07-2014.pdfrmcy_18_imthiyaaz_02_08-07-2014181.23 kBAdobe PDFބައްލަވާ