ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޤައްރިރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިން
ރިޕޯޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 29
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޠާރިޤް
ޢަލީ ސަލީމް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_iqthisodhee_29_18-12-2014.pdfrmcy_18_iqthisodhee_29_18-12-2014378.75 kBAdobe PDFބައްލަވާ