ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 2-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެކްސްޕޯޓް
އިންޕޯޓް
ޒީރޯ ރޭޓު
ކަސްޓަމްސް
ޑިޔުޓީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮނޭންސް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 26
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_iqthisodhee_26_02-12-2014.pdfrmcy_18_iqthisodhee_26_02-12-2014411.9 kBAdobe PDFބައްލަވާ