ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 20-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮޑިޓު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މައްސޫލިއްޔަތު
ވާޖިބު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 18
މެންބަރު: އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_iqthisodhee_18_20-08-2014.pdfrmcy_18_iqthisodhee_18_20-08-2014145.82 kBAdobe PDFބައްލަވާ