ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 11-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 9 ވަނަ މާއްދާ
10 ވަނަ މާއްދާ
އިންޑަސްޓްރިއަލް އެސްޓޭޓް
ހައިޓެކް ޕާކް
އޮފިޝަލް ބޭންކިން ޔުނިޓް
ޒޯން
އިކޮނޮމިކް ޒޯން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 9
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މީދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_iqthisodhee_09_11-08-2014.pdfrmcy_18_iqthisodhee_09_11-08-2014272.3 kBAdobe PDFބައްލަވާ