ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 5-Mar-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 04/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓި ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 4
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_04_05-03-2018.pdf.pdf614.83 kBAdobe PDFބައްލަވާ