ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Nov-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު
ރައްކާތެރި
5 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އިބްރާހީމް ނަޞީރު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މުލަކު ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Ijthimaaee_18_24-11-2014.pdfrmcy_18_Ijthimaaee_18_24-11-2014351.84 kBAdobe PDFބައްލަވާ